ಮಳೆಗಾಲದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ – ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ?

ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ – ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ?

ವಸಂತ ಋತುವಿನ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ – ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ – ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು?

Bathing according to Ayurveda

Dry Powder massage / Udwarthana in Ayurveda

Exercise (ವ್ಯಾಯಾಮ) according to Ayurveda

Abhyanga / Oil massage in Ayurveda

Tambula sevana / Pan chewing according to Ayurveda

Dhoomapaana / Inhalation of medicated fumes in Ayurveda