ವಿರುದ್ಧಾಹಾರ

(ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಧರ್ಮಭಾರತೀ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2017 ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾದ ಲೇಖನ) || ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ || ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಿಜ್ಞಾನವು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ನಡೆಯುತ್ತಲಿವೆ.  ವೈದ್ಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ. ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಔಷಧೀ / ಚಿಕಿತ್ಸಾರೂಪದ ಪರಿಹಾರವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆವು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲಕ್ಕೇ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು...

Ayurvedic clinical understanding of a case

Ayurveda is an ancient Indian health science which says how to be healthy through 2 ways, Prevention from diseases / ill health & Cure from a disease. For the effective management of a disease proper understanding of a disease...

Metabolism as per ayurveda

10th Anniversary Celebrations

10th Anniversary Celebrations

Eligibility criteria’s for the nomination of Achiever’s Award

Rules for Preparing the Poster

Rules for preparing ppt

Poster Presentation Competition – details

Paper Presentation Competition – details

Debate competition – details